Laman Utama   Bantuan  
   
     

PROSEDUR KUALITI

KKMOH-PK-AG22 - Prosedur Pemantauan dan Penilaian Program Kesihatan Pergigian Primer

   
Pindaan : 0
Tarikh Kuatkuasa : -
Tujuan Prosedur :

Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk merancang, mengurus pelaksanaan, memantau dan menilai program penjagaan kesihatan pergigian primer supaya proses penyampaian program-program penjagaan kesihatan pergigian primer adalah dibuat sebaik mungkin.

Skop :

Prosedur ini diguna pakai untuk meliputi aktiviti-aktiviti penjagaan kesihatan pergigian primer di Bahagian Kesihatan Pergigian. Ini meliputi program untuk semua kumpulan sasar seperti toddler, pra-sekolah, murid-murid sekolah rendah dan menengah, kanak-kanak keperluan khas, ibu mengandung dan wargatua.

PERKARA

Rujukan AM

1. Manual Kualiti Bahagian Kesihatan Pergigian

2. Annual Report Health Management Information System ( Oral Health sub-system )

3. Laporan Kajian-kajian Pergigian

4. Annual Report Oral Health Division

5. Laporan Quality Assurance Program

RUJUKAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM CAWANGAN KESIHATAN PERGIGIAN PRIMER

1. Guidelines on:

    - Early Childhood Oral Healthcare, Oral Health Division (OHD), MOH 2008 - MOH/K/GIG/3.2008(BK)

   - OralHealthcare for Pre-School Children,OHD, MOH 2003 - MOH/K/GIG/4.2003(GU)

   - Oral Health Care for Schoolchildren in Malaysia, OHD, MOH 2006 - MOH/K/GIG/5.2007 (BK)

   - Oral Healthcare for Children with Special Needs, OHD, MOH 2004 - MOH/K/GIG/7.2004 (GU)

   - Oral Healthcare for Antenatal Mothers, OHD, MOH, 2004 - MOH/K/GIG/12.2004 (GU)

   - Oral Health Care for the Elderly in Malaysia, OHD, MOH 2002 - MOH/K/GIG/GU2.2003

2. Buku Panduan Sistem Maklumat

 Pengurusan Kesihatan Pergigian

(Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Primer),

Unit Sistem Maklumat dan Dokumentasi,

KKM Edisi Kajisemula 3-Januari 2005

TERMINOLOGI / DEFINISI

Tiada

 

SASARAN

SASARAN PROSES AM

Pencapaian program / aktiviti adalah mengikut sasaran yang ditetapkan di dalam pelan tindakan.

SASARAN SUB-PROSES

1. Pelan tindakan perlu disiapkan sebelum 31 Januari pada tahun semasa.

2. Pemantauan dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun bagi program-program pergigian primer dan kajisemula sasaran pertengahan tahun jika perlu.

3. Penilaian dijalankan setiap tahun bagi program-program pergigian primer.

CARTA ALIRAN KERJA

 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

 Timbalan Pengarah (TP) / Ketua Penolong Pengarah Kanan (KPPK ) / Ketua Penolong Pengarah (KPP ) / Penolong Pengarah Kanan (PPK )  
1.0
I. PERANCANGAN
Terima arahan penyediaan pelan tindakan daripada Pengarah Kawalan dan Pengamalan Kesihatan Pergigian ( PKPKP ) / Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian (PKKP )
 TP/KPPK/KPP  2.0  Sediakan draf pelan tindakan program kesihatan pergigian primer berdasarkan:
a) Pencapaian program menggunakan maklumat sedia ada dan/atau maklum balas daripada lawatan penyeliaan dan/atau maklum balas dari negeri/daerah.
b) Arahan-arahan lain, jika ada.
 TP/KPPK/KPP  3.0  Dapatkan pandangan PKPKP/PKKP dan buat pindaan sewajarnya jika perlu.
     
 TP  4.0  Sediakan pelan tindakan muktamad.
     
     II. PENGURUSAN PELAKSANAAN
     
 TP/KPPK/KPP/PPK/ Penyelia Jururawat Pergigian (PJP)/ Ketua Jururawat Pergigian (KJP)
1.0
 Rujuk pelan tindakan dengan mengambil kira keperluan dan keutamaan.
 TP  2.0  Bincang dengan PKPKP/PKKP untuk menentukan perkara-perkara berikut yang mana berkaitan:-
     . Agihan sumber (contohnya peruntukan kewangan)
     . Keperluan latihan
     . Penyediaan garis panduan/protokol
     
 TP/KPPK/KPP/PPK  3.0  Pelaksanaan tindakan-tindakan yang berikut :-
     a) Agihan Sumber (contohnya peruntukan kewangan)
     
     b) Pelaksanaan program-program penjagaan kesihatan primer dijalankan mengikut garis panduan sedia ada.
     Jika perlu, sediakan garis panduan/manual baru atau kaji semula garis panduan/manual sedia ada.
 
 
 
 
TP/KPPK/KPP/PPK/PJP/KJP
 
 
 
 
 
 
 
TP/KPPK/KPP/PPK
TP/KPPK/KPP/PPK
TP/KPPK/KPP/PPK
 
 
PKPKP/TP/KPPK/KPP/PPK
TP/KPPK/KPP/PPK
 
TP/KPPK/KPP/PPK
 
 
 
 
 
 
1.0
 
 
 
 
 
 
 
2.0
3.0
 
4.0
 
5.0
6.0
 7.0
 (rujuk Arahan Kerja KKMOH-A2-AK1 Penyediaan Garispanduan/Protokol Pelaksanaan Aktiviti Kesihatan Pergigian).
c) Adakan latihan/taklimat, jika perlu, mengikut Arahan Kerja KKMOH-A2-AK2 Pengurusan Latihan Anjuran Bahagaian Kesihatan Pergigian.
III. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan dan penilaian adalah melalui :
a) Data/maklumat yang diperolehi dari negeri/daerah
Setiap negeri dikehendaki menghantar data/maklumat aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan setiap bulan dengan menggunakan borang Health Information Management System (HIMS) secara e-reporting ke Pusat Informatik Kesihatan (PIK) KKM. Seterusnya Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer akan  memantau dan menilai data/maklumat tahunan yang dilaporkan dalam Appendices Oral health (HIMS Annual Report), PIK.
b) Maklumat/laporan sedia ada/maklum balas daripada negeri mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan, jika diperlukan.
c) Maklum balas daripada lawatan penyeliaan, jika ada.
 
 
 
Sediakan laporan tahunan berdasarkan data dan maklumat yang diterima.
Bincang dengan negeri yang tidak mencapai prestasi yang baik untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan tindakan penambahbaikan yang telah/perlu diambil
Lapor di Mesyuarat Teknikal Bahagian Kesihatan Pergigian, KKM sebelum atau pada setiap bulan Jun setiap tahun. Laporan merangkumi masalah/tindakan yang telah/akan diambil jika perlu.
Lapor di Mesyuarat Jawatankuasa Dasar dan Perancangan Kesihatan Pergigian (JDPKP) mengenai masalah /tindakan yang telah /akan diambil jika perlu.
Sedia draf akhir laporan tahunan dan hantar kepada sidang pengarang laporan tahunan BKPKKM.
Pantau aktiviti-aktiviti dengan menggunakan Log Pemantauan Pelan Tindakan (KKMOH-A2-BK1)
 
 
 
 
 
 
 
 

Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak / laporan Risiko

  Arahan Kerja   
  Tiada
  Borang Kualiti   
  Tiada
  Senarai Semak   
  Tiada
  Laporan Risiko   
  Tiada
  Pemilik Dokumen
  drzainab
 

Rekod Pindaan

No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para
1. 15/11/2013 0  
2. 22/11/2016 1 kemaskini pada prosedur telah dibuat: I. PERANCANGAN 2.0 Sediakan draf pelan tindakan program kesihatan pergigian primer berdasarkan: a) Pencapaian program menggunakan maklumat sedia ada dan/atau maklum balas daripada lawatan penyeliaan dan/atau maklum balas dari negeri/daerah. b) Arahan-arahan lain, jika ada. c) Penemuan / syor daripada hasil kajian yang telah dijalankan oleh BKP KKM 
3. 14/11/2017 2  
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti Rujukan Untuk Cetak