Laman Utama   Bantuan  
- ISO 9001:2008 QMS -    
     

PROSEDUR KUALITI

PKPNS-PK-AG2 - Perkhidmatan Pergigian Sekolah

   
Pindaan : 0
Tarikh Kuatkuasa : 16-07-2012
Objektif Prosedur : Prosedur ini menggariskan langkah-langkah untuk mengendalikan Perkhidmatan Pergigian Sekolah supaya memastikan murid-murid mencapai status kesihatan “Orally fit”.
Skop : Prosedur ini digunapakai bagi sekolah-sekolah di bawah jagaan Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan yang menerima perkhidmatan pergigian melalui Pasukan Pergigian Bergerak, Klinik Pergigian Sekolah dan Klinik Pergigian Bergerak.

RUJUKAN

1. Manual Kualiti Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan.
2.
Oral Healthcare for School Children - Bil(14)  dlm. KKM 60 (22/20 ).
 
3.
 Guidelines On Infection Control In Malaysia - MOH/K/GIG/5.2007 (BK) Oral Health Division, Ministry of Health.
 
4.  Buku Panduan Pendidikan Kesihatan Pergigian. 
5.
Buku Panduan Sistem Maklumat Pengurusan Kesihatan Pergigian Edisi Terkini.
 
6.
Guidelines For A School Based Fissure Sealant Programme March 2003 Oral Health Division, Ministry of Health Malaysia 
7.
 Klausa MS ISO 9001 :2008 yang berkaitan
 
 7.1     Perancangan Bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan
 
 7.2.1  Menentukan Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak DiSampaikan
 
7.2.2  Semakan Semula Ke Atas Keperluan-Keperluan Perkhidmatan Yang Hendak DiSampaikan
 
7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan
 
7.5.1 Kawalan Ke Atas Proses Penyampaian Perkhidmatan
 
7.5.2 Validasi Proses Penyampaian Perkhidmatan Kepada  Pelanggan
 
7.5.3 Identifikasi Dan Kemudahkesanan
 
8.2.3 Pemantauan Dan Proses Pengukuran
 
8.5.3 Tindakan Pembetulan
   
   
   
   
   
 

TERMINOLOGI

No.

SINGKATAN

DEFINISI

1. PPD Pegawai Pergigian Daerah
2. PPYM Pegawai Pergigian Yang Menjaga
3. PP Pegawai Pergigian
4. KJP Ketua Jururawat Pergigian
5. JTP Juruteknologi Pergigian
6. JP Jururawat Pergigian
7. PPP Pembantu Pembedahan Pergigian
8. PPK Pembantu Perawatan Kesihatan
9. LMG latihan Memberus Gigi
10. HEM Hal Ehwal Murid
11. Orally Fit Status Kesihatan Pergigian di mana semua rawatan pergigian yang diperlukan telah dilengkapi
12. PPB Pasukan Pergigian Bergerak
13. KPS Klinik Pergigian Sekolah
14. KPB Klinik Pergigian Bergerak
     
     
     
     
     
 

PROCESS FLOWCHART

 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

            PPD/PPYM/KJP 1.  Sediakan  laporan analisa situasi berdasarkan;
 • Pencapaian tahun lepas
 • Strategi dan sasaran yang ditetapkan oleh negeri /Bhg. Kesihatan Pergigian
 • Kemampuan sumber
 • Syor-syor penambahbaikan 
 
               PPD/PPYM/KJP 2.  Dapatkan senarai nama sekolah pada awal tahun daripada Pejabat Pelajaran Daerah atau berpandukan senarai nama sekolah tahun lepas.
 • Tetapkan sasaran tahunan, jelaskan prioriti pemilihan sekolah dan strategi pelaksanaan.
 • Kenalpasti sekolah yang akan diberi perkhidmatan
Pergigian samaada melalui Pasukan Pergigian Bergerak atau Klinik Pergigian Sekolah.  
 
                PP/KJP/JP 3.  Fasa Perlaksanaan i. Persiapan
 Sediakan jadual lawatan tentatif ke sekolah yang dikenalpasti.
  
 
              JP 4.  Edarkan jadual kepada sekolah untuk dapatkan  persetujuan.
 • Sekiranya jadual yang disediakan didapati kurang sesuai, buat pindaan jika perlu dan maklumkan pindaan jadual kepada sekolah untuk dipersetujui atau sebaliknya. 
 
               PP/JP
5.
 Jalankan Program mengikut jadual  
 
            JP/PPP/PPK
6.
 
 
 Hantar kad baru LP8-1 Pin. 7/97 bagi murid Tahun 1 atau  Tingkatan 1/ Tingkatan 4 ke  pihak sekolah. Minta Pengetua/ Guru Besar / Guru HEM/ Guru Kesihatan memastikan setiap guru kelas:
 • menyediakan senarai nama murid mengikut kelas.
 • melengkapkan   kad LP8-1 Pin. 7/97  dan dapatkan tandatangan kebenaran rawatan dari ibu/ bapa/ penjaga dan guru kelas/ penjaga sebagai saksi. 
 • melengkapkan borang Senarai Murid Yang Mempunyai Sejarah Perubatan
 
                JP/PPP/PPK
 7.
Jumpa Pengetua/ Guru Besar / Guru HEM/ Guru Kesihatan untuk dapatkan kembali senarai nama murid, kad LP8-1 Pin. 7/97 dan borang Senarai Murid Yang Mempunyai Sejarah Perubatan. 
 
           JP/PPP/PPK
 8.
 Semak dan susun kad mengikut kelas berpandukan senarai nama :     
 • Bagi murid yang tiada kad, edarkan kad baru untuk dilengkapkan.
 • Bagi murid lama, kesankan kad-kad lama.
 • Kad yang tiada tandatangan kebenaran rawatan, serah kembali kad ke Guru Kelas/Guru Kesihatan untuk dapatkan tandatangan ibu bapa / penjaga.
 • Asingkan kad murid yang tidak mendapat kebenaran untuk rawatan bagi tujuan pendidikan kesihatan pergigian dan kaunselling.
 • Bagi sekolah menengah dan sekolah rendah, isi borang PG 307(Pin.3/04) daripada senarai nama yang diterima daripada pihak sekolah . 
 • Bagi murid yang mempunyai sejarah perubatan letakkan tag warna merah pada kad LP8-Pin. 7/97
 
                        JT/JP/PPP/PPK
9.
 Pastikan keperluan PPB :
 • Kelengkapan Berat, Kelengkapan Ringan
 • Keperluan domestik
 • Keperluan bahan-bahan pergigian
 • Kenderaan sedia digunakan
 • Bilik rawatan sementara disediakan oleh pihak sekolah 
 
                         JP/PPP
10.
Hubungi sekolah dan maklumkan lawatan akan dilakukan.
 
    ii. Rawatan Pergigian
 
                      PP/JP
 11.
 Jumpa Guru Besar / Pengetua / Guru HEM . Beritahu tujuan Pasukan Bergerak
  
 
JP/PPP/PPK 12. Kenalpasti murid-murid yang hendak dipanggil.
 • Pastikan kebenaran untuk rawatan ada pada setiap kad LP8-1 Pin 7/97. Jika kebenaran tidak diberi, asingkan kad untuk diberi pendidikan kesihatan pergigian sahaja kepada murid tersebut. Jika tiada tandatangan untuk kebenaran rawatan, serahkan kembali kad kepada guru kelas untuk dapatkan tandatangan ibu/bapa/penjaga.
 
PP/JP/PPP/PPK 13. Periksa murid dan masukkan data pergigian ke dalam kad LP8-1 Pin. 7/97, PG 307 (Pin.3/04) dan PG 201 (Pin.3/04): Kenyataan Permulaan dan Akhir Rawatan Pergigian Incremental Murid Sekolah.
 • Amalkan PKPNS-AK1 Kawalan Jangkitan Silang
 • Nilai tahap kebersihan mulut dan mulut bebas gingivitis.
 • Kenalpasti murid berisiko tinggi mengikut kriteria "tagging" untuk pengurusan rawatan pergigian. Tag merah dikriteriakan sebagai kes berisiko tinggi.
 • Rujuk murid yang didapati berisiko tinggi (Masalah Perubatan) kepada Pegawai Pergigian.
 
PP/JP/PPP/PPK 14. Jalankan rawatan klinikal (kuratif dan pencegahan pergigian) sekiranya perlu.
 • Utamakan kanak-kanak berisiko tinggi dan kelas peperiksaan didahulukan.
 
PP/JP 15. Rujuk murid sekiranya perlu, dengan mengisi borang rujukan.
 
PP/JP/PPP/PPK 16. Ulang proses kerja 5.12 hingga 5.15 untuk kumpulan murid kedua dan seterusnya.
 
JP/PPP 17. Kemaskini pengumpulan data harian dalam borang selepas selesai sessi rawatan.
 • PG 307 (Pin.3/04) : Penyata Pendaftaran Incremental Sekolah
 • PG 301 (Pin.3/04) : Penyata Harian JP
 • PG 302 (Pin.3/04) : Penyata Harian Pegawai
 
    iii. Aktiviti Promosi
 
PP/JP 18. Rancang jadual ceramah/LMG/pameran dan serahkan kepada Guru.
 
PP/JP/PPP/PKK 19. Laksanakan aktiviti pendidikan kesihatan pergigian seperti yang telah ditetapkan dalam jadual. (Aktiviti Ceramah Kesihatan Pergigian, Latihan Memberus Gigi dan Pameran)
 
    iv. Pengurusan Rekod
 
JP/PPP 20. Kemaskini pengumpulan data harian dalam borang PKP101 (Pin.3/04) Penyata Harian Pendidikan Kesihatan Pergigian dan PKP201 (Pin.3/04) Penyata Bulanan Pendidikan Kesihatan Pergigian untuk diserah kepada KJP untuk dicantum di peringkat Daerah.
 
PP/JP 21. Maklumkan Guru Besar / Pengetua sekolah setelah tamat rawatan sekolah.
 
JP / PPP 22. Kemaskini borang PG 201 (Pin.3/04) dan hantar satu salinan kepada KJP.
 
KJP/JP/PPP 23. Sediakan Laporan Status Kesihatan Pergigian Murid dan hantar satu salinan kepada pihak sekolah yang baru tamat rawatan. Satu salinan disimpan ke dalam fail Perkhidmatan Sekolah.
 
JP / PPP 24. Sediakan reten bulanan individu PG 206, PG 207.
 
KJP/JP/ PPP 25. Pada akhir bulan, kumpulkan maklumat dari PG 201 (Pin.3/04) dan sediakan reten PG 203 (Pin.3/04), PG 204 (Pin.3/04) untuk sekolah rendah / menengah dan hantar secara e-reporting HMIS ke Pangkalan idsapp.moh.gov.my satu salinan hardcopy kepada Pejabat TPKN.
 
KJP/JP/ PPP 26. Failkan satu salinan ke dalam fail yang berkenaan.
 
    Fasa Pemantauan
 
PPD/PPYM/KJP 27. Sediakan jadual lawatan pemantauan bagi memantau pelaksanaan aktiviti yang dirangka.
 
  28. Laksanakan aktiviti pemantauan:
 • Tentukan samada sasaran tercapai.
 • Ambil tindakan penambahbaikan jika perlu.
 
    Fasa Penilaian
 
PPD/PPYM/KJP 29. Jalankan penilaian mengikut perancangan:
 • Tentukan sama ada objektif tercapai atau tidak.
 • Jika tidak tercapai lakukan tindakan penambahbaikan.
 • Terus kajisemula dasar, objektif, strategi dan sasarn untuk penambaikan berterusan.
 
 

REKOD KUALITI

No.

NAMA REKOD

TEMPOH SIMPANAN

1. Jadual Lawatan Pasukan Bergerak 2 tahun
2. Kad Rawatan LP 8-1 Pin 7/97  sehingga tamat sekolah
3.  Borang PG 307 2 tahun
5. PG 201 Borang Kenyataan permulaaan dan akhir Rawatan Incremental 3 tahun
6. Borang Rujukan  2 tahun
7. Borang PG 301 1 tahun
8.  Borang PG 302 1 tahun
9. PKP 101 Laporan harian Pendidikan Kesihatan 1 tahun
10. PKP 201 Laporan Bulanan Pendidikan Kesihatan Pergigian 5 tahun
11. laporan Status Kesihatan Pergigian Murid 2 tahun
12. Borang PG 206 5 tahun
13. Borang PG 207 5 tahun
14. Borang PG 202 5 tahun
15. Borang PG 203 5 tahun
16. Borang PG 204 5 tahun
17. Senarai Murid Yang Mempunyai Sejarah Perubatan 1 tahun
 

Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak

  Arahan Kerja   
  PKPNS-AK1 - KAWALAN JANGKITAN SILANG
  Borang Kualiti   
  Tiada
  Senarai Semak   
  Tiada
  Dokumen Luaran   
  Tiada
  Pemilik Dokumen
  wpjlb
pkwp
 

Rekod Pindaan

No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para
1. 16-07-2012 0 Nota Pindaan
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti